mitrodont: (за канонічную)
[personal profile] mitrodont
Дорогія братія і сєстрьі!
Давєча ностальгічєскі раздумьівалъ азъ об долі Расєі, об прошломъ єйномъ і грядущємъ. Вєдь что в СССРусі бьіло замєчатєльного і нєповторімого. В трьох вєсчах бьілі мьі лідєрамі і тє просралі: балєтъ, космос і наука. Днєсь балєтъ смєнілъ іной духовьній відъ іскуССтва - руССкій шансонъ. С космосомъ врємєнньіє трудності (із-за того, что Абама-абізьяна повєрнулъ зємную ось, булавьі, спутнікі глонаса і прочіє ракєтьі лєтятъ всьо большє нє туда). Но наука... Здєся мьі по-прєжнєму лідєрьі.

Уздрєлъ в просторах Мєждусєтья бєрєсту і двіжєлубкі. Дєлюся с вамі, дорогія братія і сєстрьі, дабьі і вьі моглі порадоватссо за Атєчєство!

Вот теперь всё стало на свои места. Верю! Верю заявлению Роскосмоса о том, что ракета пару лет назад резко изменила курс на старте и ушла глубоко в землю по причине "неправильной установки ДУСа". Я вам тогда на пальцах и рисунках объяснял, что ДУС установить неправильно нереально. Ну разве что с помощью кувалды и такой-то матери. А теперь верю!

Дело ведь, возможно, не в самой установке. Это был новый ДУС, спроектированный новыми российскими инженерами, которые сдавали ЕГЭ. Напутали они при проектировании.

Ну а как не напутать, ежели сумма углов треугольника, следуя новым разработкам российских ученых, составляет 90 градусов, а сумма синуса и косинуса дает тангенс. Про конченую бесконечность я вообще молчу. Как и о неидентифицированной формуле "Пи минус 2". Спасибо, что синусоиду правильно нарисовали - хоть что-то...
Мне, безусловно, могут возразить, что это спецом рекламщики такой ход придумали - типа ТП неправильно написала, а теперича мы ее научим... Ну да, ну да... И танки, и линкоры, и самолеты американские под российскими лагами (посмотрите подборочку ляпов - здесь такого добра хватает) - это из той же серии. Тоже типа "фишка".

Но ежели серьезно - нахера ей эта математика? Посмотрите в эти глаза - какая нах математика? Но ведь сдаст! И поступит в МГУ (где лекции ей будет тов. Марков читать). И с отличие окончит. И спроектирует новый ДУС (или еще какую штуку нужную). А сотня таких же будет что-то в Сколково изобретать.
Поэтому впредь можно ничему не удивляться. И крокодилы летают (но очень низко), и синус двум иногда равен. Умом Россию не понять...


Простітє дорогія братія і сєстрьі, далєє букофф будєтъ совсємъ нємного. Запасайтєся сємачкамі і зрітє двіжєлубкі.
Пєрвьій объ томъ, какъ доходчіво замєстітєль главного дяка із крєстьянсокго пріказу об'яснілъ дєвє дєрзской всє тонкості свєкловєдєнія:Вот такие в России академики.
Помнится, ректор МГУ (тоже академик и известный математик) 15 % от 200 долго считал и получил "где-то сэм-восэм". Хотя нет, вру - он точнее сказал: от 100 15 % - это 6, значит от 200 - 12.
Сказать здєся нЄчєго, акромя какъ: "Гаржусь Атєчєствамъ!" Єжєлі кто ісчо гордітссо, то помолітєся за брата v_n_zb прєдъ лікомъ свят батюшкі нашєга Путєна в какошнікє за бєрєсту і двіжєлубкі, ну і, будьтє любєзньі, стєкломой мнє в фондъ поддєржанія руССкой наукі!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mitrodont: (Default)
mitrodont

November 2016

S M T W T F S
  123 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 30   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios